Vrste udomiteljstva

PREMA STATUSU UDOMITELJA: SRODNIČKO i NESRODNIČKO UDOMITELJSTVO

Srodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, koji su u krvnom i/ili tazbinskom srodstvu s korisnikom (baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća i unuci te njihovi bračni / izvanbračni partneri), kada je takav oblik skrbi u njegovom najboljem interesu.

Nesrodničko udomiteljstvo je udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u krvnom ili tazbinskom srodstvu s korisnikom, a može biti tradicionalno, specijalizirano, hitno i povremeno.

 

PREMA POTREBAMA SMJEŠTENIH KORISNIKA: TRADICIONALNO, SPECIJALIZIRANO, HITNO I POVREMENO UDOMITELJSTVO

Tradicionalno udomiteljstvo
je udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi :

 • djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi čiji razvoj ne odstupa značajnije od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi,
 • maloljetnoj trudnici, trudnici s jednim ili više djece do 7. godine života,
 • maloljetnoj majci s djetetom ili maloljetnim roditeljima s djetetom ako se na taj način osnažuje njihovo roditeljstvo i ako nemaju obiteljsku potporu.

 

Specijalizirano udomiteljstvo
je udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanjem njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba, povezanih uz njegov psihofizički razvoj i razinu funkcioniranja koji značajnije odstupaju od razvoja i odrastanja djeteta iste životne dobi, ili uz veće probleme u ponašanju, teže zdravstveno stanje ili invaliditet, a korisniku potrebnu skrb pruža specijalizirani udomitelj koji ima posebna znanja i vještine, te članovi njegove obitelji.

Specijalizirani udomitelj pruža usluge skrbi korisnicima:

 • djeci i mladeži s problemima u ponašanju koji su učestali, trajni i jačeg intenziteta;
 • grubo zanemarivanoj i zlostavljanoj djeci;
 • djeci s težim ili višestrukim teškoćama u razvoju;
 • HIV pozitivnoj djeci i mladeži te roditeljima s djetetom za koje je procijenjeno da je njihov zajednički smještaj u specijaliziranu udomiteljsku obitelj u njihovom najboljem interesu;
 • osobama s invaliditetom;
 • HIV pozitivnim osobama;
 • osobama s problemima ovisnosti

 

Hitno udomiteljstvo
je udomiteljstvo kojim se djeci radi njihove sigurnosti, zaštite ili drugih životnih interesa mora zbog neke krizne situacije hitno osigurati privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj:

 • kada je dijete napušteno od roditelja, kada ga roditelji grubo zanemaruju ili zlostavljaju, kada su roditelji spriječeni brinuti o djetetu zbog teške bolesti ili smrti i druge takve situacije kada ga je potrebno hitno zbrinuti.

Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana.

 

Povremeno udomiteljstvo
je udomiteljstvo kojim se djeci pružaju usluge skrbi na privremenom smještaju i to u slučajevima:

 • tijekom pripreme za stalni smještaj u tu udomiteljsku obitelj; koje je nа duljem smještаju u domu socijalne skrbi, radi njegove prilagodbe na obiteljski način životа i/ili pripreme zа sаmostаlаn život;
 • zа dijete s rаzvojnim ili zdrаvstvenim teškoćаmа koji žive u vlastitoj ili udomiteljskoj obitelji, pa se upućuju na smještaj u drugu udomiteljsku obitelj nа kraće vrijeme (vikend, praznike) radi predаhа i očuvаnjа kаpаcitetа.

Povremeno udomiteljstvo, osim u iznimnim situacijama, može trajati najdulje do tri mjeseca u neprekidnom trajanju.