Uvjeti za obavljanje udomiteljstva

OSNOVNI UVJETI 

• Hrvatski državljanin (može biti stranac sa stalnim boravkom u RH koji ispunjava uvjete i pribavio je suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi )
• Punoljetna osoba
• Prebivalište u RH
• Poslovna sposobnost
• Zdravstvena sposobnost udomitelja i odraslih članova udomiteljske obitelji koja se dokazuje potvrdom izabranog doktora opće/obiteljske medicine , odrasli članovi udomiteljske obitelji moraju imati zdravstvenu sposobnost
• Završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje (može biti i niži stupanj ako se radi o srodničkom udomitelju i u interesu je korisnika
• Imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje,njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo
• Imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva
• Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine pomoći za uzdržavanje

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj
• U kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
• Udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljskopravne zaštite
• Udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja
• U kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interes korisnika
• Osoba društveno neprihvatljivog ponašanja

Dobne granice
• Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 20 godina( osim ako je u interesu udomljenog djeteta)
• Dobna razlika ne može biti veća od 50 godina osim kada se radi o srodničkoj udomiteljskoj obitelji ili ako je to u interesu djeteta ili odrasle osobe koja se udomljava
• Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva ne može podnijeti osoba starija od 60 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva
• Udomitelju koji je navršio 65 godina ne može se odobriti smještaj novih korisnika, osim kod srodničkog udomiteljstva

Broj i vrste korisnika udomiteljstva
• U udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece (Iznimno može i više ukoliko se radi o braći/sestrama, majci s malim djetetom ili korisnicima hitnog i povremenog udomiteljstva)
• Udomitelj samac može skrbiti o najviše dvoje djece, odnosno o jednom djetetu s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju (iznimno ako je srodnički udomitelj može i više)
• Ako udomiteljska obitelj skrbi o djeci s teškoćama u razvoju, samo jedno dijete može biti dijete s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim oštećenjima

 

STAMBENI UVJETI

• U naselju koje omogućava korištenje ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti , ili ukoliko se nalazi izvan takvog naselja mora biti prometno povezan s naseljem koje to omogućava
• Osiguran priključak na električnu i telefonsku mrežu te osiguranu tekuću vodu i odvodnju u objektu, u svim prostorijama u kojima borave korisnici potrebno je osigurati grijanje
• Ukoliko objekt ima balkon i terasu,moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120cm
• Kuća i dvorište udomitelja moraju biti ograđeni
• Mora biti jedna građevinska cjelina sa zajedničkim ulazom
• Mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu ili najmu udomitelja ili člana udomiteljske obitelji (ugovor o najmu mora biti sklopljen na najmanje 4 godine od dana izdavanja dozvole
• Spavaonice ne mogu biti prolazne prostorije, ležajevi ne smiju biti postavljeni jedan iznad drugog
• Kuhinja s prostorom za blagovanje mora imati prostor koji omogućuje svim korisnicima i članovima obitelji istovremeno konzumiranje obroka
• Stambeni prostor udomitelja koji skrbi o teže pokretnim korisnicima ili korisnicima u invalidskim kolicima mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup. Kretanje,boravak i rad na isti način kao i udomitelju, u kupaonici trebaju biti postavljeni rukohvati
• Prostorije moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja
• Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji odgovaraju namjeni pojedine prostorije i omogućuju sigurno kretanje korisnika

Što je potrebno osigurati korisniku?
• Pravilnu i kvalitetnu prehranu ovisno o dobi i zdravstvenom stanju
• Najmanje 4 obroka dnevno
• Odgovarajuću zdravstvenu skrb
• Svakodnevno održavanje osobne higijene
• Mjesto za čuvanje lijekova dostupno samo udomitelju
• Za teže pokretne i nepokretne korisnike: osigurati odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika
• Za teže pokretne i nepokretne korisnike te korisnike sa specifičnim potrebama potrebno je osigurati svakodnevnu pomoć pri odijevanju i svlačenju. Pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
• Potrebu osigurati uvjete koji omogućuju primjeren odgoj i nesmetan psihofizički razvoj te poštivanje njegovog etničkog, vjerskog, kulturnog ili jezičnog podrijetla

Posebni uvjeti za djecu
• Jednu spavaonicu može koristiti najviše troje djece predškolske dobi, odnosno dvoje djece školske dobi istog spola
• Spavaonica mora imati posebni ležaj za svako dijete prilagođen uzrastu te ormar
• Stambeni prostor mora imati odgovarajući prostor za igru i učenje
• Da dijete školskog uzrasta potrebno je osigurati vlastiti radni stol i stolicu

Posebni uvjeti za djecu žrtve obiteljskog nasilja
• Stambeni prostor mora imati dva izlaza
• Na ulazu u objekt sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom, ako se ne može osigurati tim putem udomitelj je obvezan osigurati čuvanje objekta putem pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti
• Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana
• Objekt mora imati cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima
• Udomitelj mora osigurati temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom za smještene korisnike usluge stručnog tima s radnim vremenom od polovice punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika